رویال (شرکتی)

این نسخه مناسب جهت شرکت ها، موسسات و فروشگاه هایی است که علاوه بر امکانات نسخه فروشگاهی، نیازمند حسابداری پیشرفته، ثبت سند دستی ساده و مرکب ، انبارداری پیشرفته و همچنین امور پرسنلی از جمله تعریف پرسنل، وظایف، سطوح دسترسی، حقوق و دستمزد، سیستم حضور و غیاب و … هستند. از دیگر مزایای این نسخه میتوان به چاپ چک و یادآور چکها، چاپ دریافت انواع گزارشات پیشرفته مورد نیاز، امکان گزارش دفاتر حسابداری (روزنامه، کل، معین، تفصیلی)، شماره سریال، کد شبنم و گارانتی در فاکتور نام برد.