رایا (تولیدی)

این نسخه مناسب جهت کارگاه ها و کارخانجاتی است که علاوه بر امکانات نسخه شرکتی، نیازمند عملیات تولید و ضایعات می باشند. این نسخه علاوه بر انجام اتوماتیک و غیراتوماتیک تمامی امور بازرگانی، مالی ، حسابداری، انبارداری، پرسنلی، بازاریاب ها و پیک ها، فرمول و عملیات تولید، قادر به چاپ بارکد و شلف کالاها، تولید بارکد برای هر کالا می باشد.